زنان روستايي به عنوان نيمي از جمعيت جامعه روستايي و نيروهاي مولد بخش كشاورزي سهم عمده اي در توليدات كشاورزي دارند. آنان تلاشگران خستگي ناپذير و گمنام عرصه توليد هستند كه سهم قابل توجهی از تولید مطمئنا به آنان تعلق دارد. پا به پاي مردان در مزارع و واحد هاي توليدي بخش كشاورزي فعاليت مي كنند و در كنار هم اين تلاش ها به اموري چون صنايع دستي و صنايع تبديلي، خانه داري و تربيت فرزندان نيز مي پردازند.
دراین راستا صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان از سال 84 تاکنون رشد وتوسعه داشته به گونه ای که در حال حاضر 218 صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي با 8022 عضو در استان وجود دارد.
توانمندی و سختکوشی زنان روستایی استان موجب شده درسال های 96 و 98 افتخارآفرینی کنند. صندوق اعتبارات خرد روستای مصعبی – شهرستان سرایان با مدیرعاملی سرکارخانم فاطمه افقهی به عنوان نمونه ملی درسال 98 انتخاب شده و توسط مقام عالی کشور تجلیل شدند. درسال 1396 نیز سرکار خانم طاهره درمیانی از شهرستان درمیان در کشور منتخب شدن و برگ زرین دیگری بر افتخارات استان اضافه گردید.