به منظور ترویج اشتغال خانگی در بخش کشاورزی و توسعه گلخانه ها و ارتقا دانش زنان روستایی، در مورخ 98/09/4 همزمان با برگزاری جلسه ماهیانه اعضای صندوق اعتباری خرد زنان روستایی، کلاس های آموزشی 1- توسعه  اشتغال خانگی در بخش کشاورزی 2- پرورش قارچ صدفی 3- توسعه گلخانه ها در مدرسه دخترانه روستای نصرالدین، با حضور سرکار خانم ناهید داودی (کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی) و تعداد 17 نفر از زنان روستایی اعضای صندوق اعتباری خرد زنان روستایی نصرالدین برگزار گردید. و در آن موضوعات توسعه  اشتغال خانگی در بخش کشاورزی، پرورش قارچ صدفی و  توسعه گلخانه ها آموزش داده شد.