در راستای انتخاب نمونه ملی در رشته اصلاح و احیای اراضی واگذاری (اراضی شیب دار و تپه ماهور) عملکرد کاندیدای نمونه ملی آقای علی رمضانی از شهرستان سرایان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی عملکرد، هیئتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه؛ جناب آقای مهندس قباخلو دبیر ستاد انتخاب نمونه های ملی وزاتخانه، جناب آقای مهندس ملکی وجناب آقای مهندس شریفی از سازمان امور اراضی کشور، جناب آقای مهندس مودی رئیس محترم اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها و جناب آقای مهندس روح افزا معاونت محترم امور اراضی سازمان و همکاران مدیریت از واحد ترویج، امور اراضی و اداره فنی و زیر بنایی در مورخ 98/8/20 از محل اجرای پروژه در روستای چاه غیاث در حوزه مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه بازدید نمودند.