برگزاری جلسات تجلیل از زنان روستایی شهرستان سربیشه در روز جهانی زن روستایی در نقاط مختلف شهرستان (روستای سلم آباد بخش مرکزی 25 نفر ، بخش مود 20 نفرو بخش درح 25 نفر ) برگزار گردید و از جامعه زنان با حضور مدیرمحترم جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده محترم ولی فقیه مود،  بخشدار محترم مود وسایر مسئولین ادارات  در بخش مود ، مرکزی و درح تقدیر و تشکر گردید . اهم فعالیتهای زنان در سنوات گذشت برای مدعوین ارائه شد . همچنین امام جمعه محترم مود در بخش مود در خصوص کرامت زن ، در بخش مرکزی جناب سرگرد حسنی در خصوص فضاهای مجازی و تاثیر در خانواده و در بخش درح سرکار خانم حیدری در خصوص تغذیه سالم سخنانی ایراد نمودند .