همزمان با اولین روز از آبانماه  همزمان بابرداشت زرشک از باغات استان  مراسم نمونه برداری از محصول زرشک باغ تولیدکننده محصول سالم توسط کارشناسان شرکت بازرسی وحفظ نباتات برگزارگردید.
 دراین طرح که برای ارتقاء سطح تولیدمحصول سالم ازظرفیت  زنان روستایی استان حمایت می شود،معاون بهبودتولیدات گیاهی ،مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی ومدیرجهادکشاورزی شهرستان بیرجند،مشاوررییس سازمان در اموربانوان  به همراه جمعی از کارشناسان باغبانی ،حفظ نباتات ،ترویج که در طرح فعالیت داشته به همراه نماینده شرکت بازرسی وکارشناس مسوول قزنطینه مدیریت حفظ نباتات  نمونه برداری از محصول را انجام وجهت اخذ آزمایشات مربوطه آماده ارسال گردید .
درادامه رییس ا داره ترویج مدیریت هماهنگی ترویج وکارشناس مسول امورزنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج  نیز گزارشات روند اجرایی طرح راارائه وسرکار خانم حبیبه آلمانی تولید کننده محصول توضیحاتی پیرامون فرآیند انجام کار درباغ جهت تولید محصول سالم راگزارش دادند .

]