برگزاری جلسه هم اندیشی برنامه عملیاتی هر تعاونی، یک واحد ترویجی در شهرستان مانه و سملقان