کیل گیری از باغ پسته آقای جواد میرزالی واقع در روستای اشرفیه  بخش دیهوک شهرستان طبس در روز سه شنبه مورخ 9/7/98 با حضورآقای مهندس دره کی معاون محترم مدیریت  باغبانی استان و مهندس عراقی رئیس اداره آموزش و ترویج  و مهندس احمدی  رئیس اداره حراست و مسئول طرح و برنامه  شهرستان  با هدف ارزیابی و انتخاب تولید کننده  نمونه پسته استانی انجام گردید.