برگزاری بازدید از گلخانه های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس بخش مود ویژه مروجین شهرستان سربیشه

دراین بازدید تعداد 15 نفر بازدید کننده (11 نفر مروج ، 1 نفر ناظر گیاهپزشکی ، 1 نفر متقاضی و 2 نفر کارکنان مدیریت) از گلخانه های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس فعال در بخش مود جهت ارتقاء سطح علمی و تخصصی بازدید نمودند و گلخانه داران تجربیات عملی، مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند.