برنامه روز مزرعه با همکاری و مشارکت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با موضوع کنترل آفات چوبخوار در روز شنبه 09/06/98 در روستای نصرآباد خراشاد کیلومتر 20 جاده بیرجند-زاهدان برگزار گردید. این مراسم با حضور همکاران ادارات ترویج و تولیدات گیاهی به همراه دونفر کشاورز پیشرو از 5 شهرستان بیرجند-قاین-سربیشه –درمیان و خوسف  و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و همچنین باغداران منطقه در مسجد روستای فوق در ساعت 8 شروع و پس از توضیحات آقای دکتر توکلی و بازدید میدانی از نحوه خسارت آفات چوبخوار در باغات  روستا در ساعت 11 به پایان رسید