پس از یک ماه از آغاز بوم بازارها دراستان درمورخ 25/4/98 کارشناسی امور زنان روستایی وعشایری مدیریت هماهنگی ترویج نشستی باحضور موسس بومبازار وکارشناسان استان ونمایندگان 14 بوم بازار دراستان برپاکرد .
دراین نشست که نمایندگان بوم بازاری وکارشناسان حضور داشتند نقاط قوت وچالش های طرح بازگو ومدیر محترم هماهنگی ترویج وموسس بوم بازار نکات کلیدی راارائه نمودند. درادامه جلسه کارگاه تسهیلگری بوم بازار توسط مربی تسهیلگری استان سرکار خانم مهندس سلطانی برگزار گردید وتحلیل وبررسی مباحث دردستور کار قرارگرفت.