کمیته فنی ترویج با حضور روسای ادارات آموزش و ترویج، روسای مراکز جهاد کشاورزی و ادارات ستادی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در روز دوشنبه مورخ 3/4/98 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان با هدف پیگیری و بررسی اهداف و سیاست های ترویجی در سال 1398 در سطح استان و شهرستان ها برگزار گردید. رعایت شاخص وزنی آموزش برای بهره برداران،  هماهنگی و همکاری با کارگردان برنامه های تلویزیونی، برگزاری جلسات کمیته فنی شناسایی، انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر، بروز رسانی اطلاعات سامانه پهنه بندی، ارسال به موقع کلیه گزارشات، بازدید از صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی، مستند سازی پروژه ها  از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده در جلسه بود.