این کارگاه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دبیرخانه ملی طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در این استان با هماهنگی  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان خراسان جنوبی وبا حضور 90  نفراز مدیران مربوطه ستادی استان، روسای ادارات ترویج ومراکز جهادکشاورزی شهرستان ها و کارشناسان حفظ نباتات  توسط مهندس شریفی مقدم، مجری ملی برنامه جامع آموزش و ترویج طرح ارتقای سلامت برگزار شد.
ارایه مبانی و تکالیف حقوقی، علمی، اجرایی و ساختار اقدامات آموزشی ترویجی در طرح ارتقای سلامت و تولید محصولات گواهی شده سالم و ارگانیک از موارد مهم مورد بحث در این کارگاه بود.
لازم به ذکر است، همزمان با حضور مجری ملی برنامه در مرکز جهادکشاورزی حومه شهرستان فردوس، فرآیند جانمایی و طراحی اولین سایت جامع کشاورزی پایدار استان خراسان جنوبی بر روی محصولات منطقه چاه نو نیز انجام گرفت.