جلسه هماهنگي وبرنامه ريزي اجراي طرح استقرار استاندارد ارگانیک اتحادیه اروپا در محصولات زرشک وعناب دراستان خراسان جنوبي باحضور معاونت توليدات گياهي و مروج ارشد محصول زرشك وعناب ومديران ترويج، باغباني، حفظ نباتات و رئيس اداره ترويج وتشكل ها اول تيرماه برگزار گرديد