برگزاری روز مزرعه غلات در مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در اولین روز مراسم روز مزرعه با موضوع معرفی ارقام معرفی شده گندم و جو سازگار با شرایط منطقه و بررسی آفات و بیماریهای غلات، با حضور جمعی از مسئولین و مدیران و کارشناسان و محققین بخش کشاورزی و کشاورزان پیشرو استان در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه برگزار گردید که شامل بازدید از طرح های پژوهشی و مزارع تکثیری غلات به همراه سخنرانی های مربوطه بود.

ضمنا
پس از بازدید از مزارع پژوهشی غلات و گلرنگ، مدعوین از بخش تحقیقات کنترل و گواهی بذر بازدید نموده و ریاست بخش با ارائه توضیحاتی اهداف و وظایف و پتانسیل های بخش را برای بازدید کنندگان تشریح و در خصوص سابقه پیشین جمع آوری توده های محلی پنبه استان توسط بانک ژن مرکز و در روند آن خالص سازی توده پنبه مله که توسط بانک ژن مرکز و با نظارت بخش کنترل و گواهی بذر انجام می گیرد، مطالبی جهت اطلاع حاصرین ارائه شد.