با توجه به تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستای مهوید و توافق نظر اعضا برای برگزاری جلسات ماهانه در 29 هر ماه اولین جلسه ماهانه صندوق در تاریخ مقرر و با استقبال خوب اعضا برگزار شد و پس از جمع اوری پس انداز ضمن اموزش حسابداری لوازم مورد نیاز به ارکان صندوق تحویل گردید و نحوه تکمیل دفاتر به صورت کامل آموزش داده شد.