برگزاری کارگروه استانی ترویج فرهنگ تولید ومصرف  محصول سالم واستاندارد باتاکیدبرتوان افزایی جوامع محلی - زنان روستایی
جلسه  کارگروه  استانی محصول سالم به استناد دعوتنامه شماره 72748 مورخ 98/3/6 در محل سالن جلسات مدیریت هماهنگی ترویج با حضور مدیر محترم هماهنگی ترویج، معاون محترم مدیریت هماهنگی ترویج، رئیس اداره استاندارد شهرستان بیرجند، مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره محیط زیست و سلامت غذا درسازمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و کارشناسان تخصصی طرح در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و کارشناس مسئول قرنطینه مدیریت حفظ نباتات و کارشناس مدیریت باغبانی برگزار گردید. در این جلسه کارشناس مسئول زنان روستائی وعشایری گزارش مصور محصول سالم و نحوه عملیاتی نمودن طرح در استان  و روستاهای هدف و شیوه نامه اجرایی طرح را به طور کامل ارائه و درادامه جلسه مدعوین پیشنهادات خود مبنی بر نوع محصول و شهرستان مورد نظر و راهکارهایی جهت تسریع روند اجرای طرح را ارائه نمودند.