جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با حضور نماینده محترم ولی وفقیه و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و معاونین محترم در روز یک شنبه مورخ 98/3/13 در محل دفتر ریاست سازمان برگزار گردید و توسط مدیر محترم هماهنگی  ترویج کشاورزی سازمان گزارشی جامع از اقدامات و فعالیت های آن مدیریت ارائه شد.