کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته باحضورمدرس ومروج ارشد کشور جناب آقای دکتر حکم آبادی برای باغداران و کارشناسان ازتاریخ ۶ لغایت ۹خردادماه درشهرستان های قاینات، زیرکوه، سرایان، سربیشه و خوسف برگزار گردید.