به همت مرکز جهاد کشاورزی آبیز و همکاری ترویج شهرستان زیرکوه اولین جلسه ی توجیهی ایجاد صندوق خرد  زنان روستایی  در  تاریخ 98/02/7 درروستای نوده برگزار شد و اهداف و مزایای صندوق تشریح گردید. در پایان جلسه با جمع بندی نظرات موافقین و مخالفین  تاسیس صندوق خرد در روستا  تصویب شد. که در تاریخ 98/03/1  انتخابات هیئت مدیره صندوق جدید  تاسیس روستای نوده با حضور 30 نفر از اعضای صندوق  برگزار گردید و اعضای  هیئت مدیره با رای اعضای صندوق انتخاب شدند.