بر اساس بازدید های انجام شده در سطح مزارع منطقه و انتخاب مزرعه مذکور  و پس از برنامه ریزی صورت گرفته و با هماهنگی مدیریت ترویج سازمان، کارشناسان مرکز، صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 در محل مزرعه گندم آقای اصغر میرزا قلی واقع در موتور پمپ رضوان روستای چاهنو شهرستان فردوس حاضر و با همکاری مسوول زراعت شهرستان و با نظارت همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به عنوان ناظران معین، کیل گیری مزرعه انجام گرفت.

هدف از اینکار برآورد میزان برداشت بالای مزارع گندم  به کشاورزان و ترغیب آنان برای مدیریت هرچه بهتر منابع و افزایش تولید محصول در واحد سطح و در نتیجه خود کفایی در تولید گندم می باشد.