دوره آموزشی خرید تضمینی گندم با حضور آقای اسد اللهی مدیر کل محترم شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 استان خراسان جنوبی و آقای دکتر حسینی معاون مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای عوامل اجرایی خرید گندم شامل عامل تشخیص، عامل ذیحساب، مباشر خرید، ناظرین فنی، روسای ادارات ترویج و تولیدات گیاهی شهرستان ها و روسای مراکز جهاد کشاورزی استان بصورت ویدو کنفرانس برگزار گردید.