مورخ 5 اردیبهشت بازدید مدیریت توسعه و سرمایه گداری شرکت مادر تخصصی در بخش کشاورزی از صندوق زنان شهرستان درمیان و صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستائی  شهرستان درمیان

بازدید از کارگاه مبل سازی و پرورش شترمرغ در صندوق آسیابان و سوله فرآوری زرشک درصندوق نوقند