در مورخ 14/2/98 مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی وکارشناس مسئول زنان روستائی وعشایری سازمان در بازدیدی که از گلخانه تولید نشا و گیاهان داروئی در استان به عهده دارد بازدید به عمل آورند و مقرر گردید طرح جامعی پیرامون تولید و برداشت گیاهان دارویی در استان با همت زنان روستائی وعشایری آغاز گردد وروح باغچه های درمانگر در استان جان تازه ای بگیرد.