در مورخ 98/2/14 باحضور مدیر محترم هماهنگی ترویج  سازمان وکارشناس قرنطینه حفظ تباتات استان وشهرستان خوسف وکارشناس مسئول  امورزنان روستائی وعشایری نمونه گیری از محصول خیار گلخانه ای سرکار خانم الهام اصفهانی  انجام گردید. واحد گلخانه خیار که به عنوان محصول سالم در سال 98-97 برگزیده شده کلیه مراحل تولید محصول سالم را زیر نظر کارشناسان حفظ نباتات شهرستان خوسف و کلنیک گیاهپزشکی گذرانده و موفق به دریافت نتایج آزمایشات زیر حد مجاز آلاینده ها وسموم شده و درحال اخذ استاندارد تشویقی نیز می باشد. نمونه برداری به مقدار 2 کیلو گرم برای آزمایشگاه و 2 کیلو گرم به عنوان شاهد در حفظ نباتات استان انجام گرفت که بعد از اخذ نتایج، ثبت سامانه گردیده و در سال 98 پس از اعطا استاندار محصول سالم این محصول با برند آریا ارگا طوس به بازار عرضه خواهد گردید.