جلسه آموزشی ترویجی ویژه گلخانه داران با حضور معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و رییس محترم شرکت شهرک های کشاورزی و مدیر محترم مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در دفتر معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مورخ 98/2/12 برگزار گردید.