بازدید آموزشی ترویجی  از مراحل تولید لوله های آبیاری کارخانه مهرآوند خراسان  رضوی