بازدید آموزشی ترویجی دامداران و بهره برداران  شهرستان سرایان از واحدهای  دامداری شرکت سهامی زراعی اسلام اباد قاین-1403.3.13