اولین جلسه انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر در سال 1398در تاریخ 21 فروردین ماه در سالن ترویج سازمان با حضور اعضا گمیته فنی برگزار گردید.