بازدید جناب آقای دکتر مویدی معاونت محترم ترویج کشاورزی از مراکز جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به روایت تصویر