دید و بازدید نوروزی کارکنان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در نخستین روز کاری سال 1398با ریاست محترم سازمان و همکاران