جلسه کارگروه برنامه های تلویزیونی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با عنوان دهکده با حضور اعضا کار گروه و نمایندگان بخش های تخصصی و ادارات کل تابعه روز دوشنبه 97/12/20 در محل  سالن جلسات مدیریت هماهنگی ترویج برگزار شد . در این جلسه به منظور هم اندیشی در خصوص چگونگی ساختار برنامه در سال جدید برگزار شده بود، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گزارشی از برنامه های تهیه شده قبلی را ارائه نمود و ساختار پیشنهادی برنامه دهکده در سال جدید نیز طرح گردید و مسائل و مشکلات سری قبلی برنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت در ادامه حاضرین در جلسه پیشنهادات خود را در خصوص برنامه ارائه نمودند