گروه جهادی راهبران کمیته امداد  در روز پنج شنبه 97/12/09 از فعالیت های صندوق خرد زنان روستای میرآباد بازدید کردند. در این جلسه این گروه جهادی اهداف و فعالیت های خود را برای زنان روستایی تشریح کردند و با فعالیت های زنان روستای میرآباد آشنا شدند. در ابتدای جلسه خانم رحیمی مدیر صندوق میرآباد مختصری از تاریخچه صندوق و فعالیت های اعضا و نمایشگاههایی که شرکت کرده بودند بیان کردند. در پایان جلسه نیز این گروه جهادی به همراه مسئول ترویج شهرستان از نمایشگاه محصولات و فعالیت های زنان روستای میرآباد بازدید نمودند.