در راستای حمایت از کاشت و ترویج گیاهان دارویی اداره ترویج شهرستان دومین دوره آشنایی و کاشت گل محمدی بدون خار را روز سه شنبه 97/12/07 با حضور کشاورزان و علاقمندان به کاشت گیاهان دارویی برگزار کرد. در این دوره بهره برداران  با گونه بدون خار گل محمدی رقم قاضی جهان دکتر عبدی آشنا شدند و اصول کاشت، داشت ، نیازهای تغذیه¬ای و روشهای پرورش این رقم برای کشاورزان تشریح گردید و مزیت ها و برتری های این رقم نسبت به سایر گونه های گل محمدی و  برداشت راحت و کم هزینه آن مطرح شد.