به همت مرکز جهاد کشاورزی زهان کلاس آموزشی تغذیه باغات پسته و زرشک و سم پاشی زمستانه روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 بعد از نماز مغرب و عشاء برای کشاورزان روستای افین برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور حدود 28نفر  از کشاورزان  با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت کشاورزان و آشنایی با شیوه صحیح تغذیه باغات پسته و زرشک و سم پاشی زمستانه برگزار شد، کارشناس ترویج مرکز ، باغداران را با انواع کودهای مورد نیاز پسته و زرشک زمان، محل و نحوه مناسب کود دهی آشنا نمود. در پایان فیلم و بروشورهای ترویجی مربوط به مطالب ارائه شده در بین کشاورزان توزیع گردید .