گردهمایی مدیران هماهنگی ترویج استان ها در معاونت آموزش و ترویج