دوره آموزشی آشنایی با خاکورزی حفاظتی با حضور آقای مهندس رنجی رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد استان در محل سالن جلسات مدیریت زیرکوه در جمع کشاورزان پیشرو و مددکاران ترویجی شهرستان برگزار شد. در این دوره روشهای پیشگیری از فرسایش خاک، روشهای کم خاکورزی و بدون خاکورزی، مزایای خاکورزی حفاظتی و روشهای تولید کمپوست و چگونگی استفاده از آن توضیح داده شد.