به منظور ارتقاء دانش کشاورزان و بهره برداران بویژه زنان روستایی اعضای صندوق های خرد زنان روستایی و ایجاد انگیزه ایجاد مشاغل خانگی، در مورخ 25/10/97 ، کلاس  طب اسلامی و مزاج شناسی در سالن جلسات  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان، با حضور جناب دکتر عالی و تعداد 40  نفر از بهره برداران و کشاورزان منطقه و همچنین بانوان شاغل در ادارات، برگزار گردید. در این کلاس در خصوص  انواع مزاج و طب اسلامی به بهره برداران آموزش داده شد.