دوره باز آموزی مربیان  کارآفرینی  طرح توسعه کارآفرینی زنان روستایی وعشایری دراستان درمورخه ۱۷لغایت ۱۸ دیماه درسالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برکزارگردید