کارگاه آموزشی تغذیه باغات با حضور آقای دکتر غیبی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این کارگاه که با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج ، مدیریت امور باغبانی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه برگزار گردید، تعدادی از کارشناسان تولیدات گیاهی، ترویج، زراعت ستاد استان و شهرستان های استان شرکت داشتند.