جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های برتر بخش کشاورزی
  در ساعت 10 صیح با شرکت تمامی اعضا و مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردید در این جلسه ضمن قدردانی از اعضا محترم جهت کسب رتبه دوم و همچنین 14 تولیدکننده برتر استان در سال 1397 مقرر گردید 238 پرونده تحویلی به اعضا محترم طی یک هفته بررسی و نتایج آن تا پایان روز پنجشتبه 97/10/13 به مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اعلام گردد تا در نهایت از برگزیدگان در مراسم تجلیل نمونه های استان که در اوایل اسفند برگزار خواهد گردید تقدیر بعمل آید