مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در ادامه سلسله بازدیدهای دوره ای خود از مراکز جهاد کشاورزی استان، در جلسه کمیته فنی ترویج شهرستان خوسف که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و کارشناسان بخش های تخصصی شهرستان برگزار شده بود، حضور یافت و نحوه تعامل، هماهنگی و انسجام بیشتر ترویج با بخش های تخصصی در جهت بهبود خدمت رسانی به بهره برداران و استفاده بهینه از ظرفیت همه بخش های دست اندرکار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه نیز مدیر ترویج و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و هیات همراه از مراکز جهاد کشاورزی ماژان و معصوم آباد بازدید نموده و از نزدیک در جریان فعالیتها و مسائل و مشکلات و کمبودها قرار گرفته و پیشنهاداتی در راستای رفع موانع موجود ارائه گردبد.