نشست هفتگی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی با هدف بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه های در دست اقدام ترویج با حضور مدیر و همکاران ستادی ترویج در محل دفتر مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان برگزار شد . در این جلسه که هر هفته برگزار میگردد، هریک از روسای ادارات و همکاران گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را ارائه نموده و در خصوص موارد مطرح شده بحث و تبادل نظر شده و راهکارهایی در جهت تسریع و بهبود روند کار ارائه می گردد.