بر اساس مصوبه جلسه 114 شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 97/05/23 با انتشار مجله ترویجی زرشک و عناب موافقت گردید.
 از کلیه اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان محترم دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.
 محور های مجله:
1- به زراعی و به نژادی زرشک و عناب
2- مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز  زرشک و عناب
3-بیوتکنولوژی
4- مدیریت آبیاری در باغات زرشک و عناب
5- مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی
6- مدیریت تغذیه گیاهی در باغات  زرشک و عناب
7- صنایع غذایی و فرآوری  زرشک و عناب
8- دانش بومی
9- اقتصاد و بازاریابی

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادرس سایت مراجعه فرمایند. http://bjj.areeo.ac.ir