دوره آموزشی ملی دو روزه مباحث نوین در پسته و اولین دوره آموزشی ملی سرشاخه کاری باغات قدیمی و درجه دو کشور با هدف ارائه مباحث نوین در مدیریت باغات پسته و مبارزه با افات وبیماریهای آن در محل سالن همایش های هتل کیان بشرویه از تاریخ یکشنبه 97/09/11 با حضور جناب آقای دکتر حاجیوند مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزرات جهاد کشاورزی و جناب اقای مهندس ملک زاده ریاست محترم نظام صنفی کشور و متخصصین پسته و حضوربیش از 500 نفر از کارشناسان صاحبنظران و باغداران سراسر کشور برگزار گردید و تا تاریخ سه شنبه 97/09/13 ادامه داشت .
اقای دکتر حکم ابادی مباحث مربوط به مدیریت باغات پسته، اقای دکتر بصیرت آفات و بیماریهای پسته،  اقای دکتر کاشانی زاده مباحث مربوط به ارقام و پایه های درختان پسته و هرس ، آقای دکتر تاج ابادی  مربوط به تغذیه و سرشاخه کاری باغات و خانم دکتر معافی مباحث مربوط به  نماتد شناسی و  آقای دکتر مسعودیان  مدیریت خاک را به حاضرین ارائه نمودند.