بازدید جناب آقای دکتر قاسمی از فعالیتهای کانون جوانان روستایی و عشایری شهرستان سربیشه درتاریخ 1401/9/27 .