ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نشستی صمیمی با  مدیر و کارشناسان ستادی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی  شرکت کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح ها و پروژه های  مجموعه ترویج قرار گرفت. در این جلسه که در دفتر ریاست محترم سازمان برگزار شد، توانمندی ها، پتانسیل ها و مسائل و مشکلات  مدیریت ترویج به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و ریاست محترم سازمان در راستای حل مسائل مطرح شده، مباحثی را مطرح نموده و ارائه طریق فرمودند.