ترویج فرهنگ تغذیه سالم در بین زنان روستایی و عشایری ، ترویج تولید در باغچه های خانگی با موضوع سبزی و صیفی و تولید مرغ و تخم مرغ خانگی در بین زنان روستایی و عشایری، ارائه مشاوره های لازم در جهت ترویج الگوی غذایی سالم
برگزاری  کارگروه استانی بهبود وآموزش ترویج  تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی وعشایری درروز سه شنبه  مورخه 97/08/15  باحضور معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی،  معاون فنی ومدیریت شبکه ارتقاء وسلامت ورئیس گروه تغذیه وکارشناس برنامه های تغذیه معاونت بهداشت ودرمان ، معاون مدیریت هماهنگی ترویج ، معاون مدیریت حفظ نباتات وکارشناس مسئول زنان روستایی وعشایری سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردید