برگزاری مراسم تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان - 1401.4.23

این مراسم که با حضور استاندار، معاونین استاندار، مدیران کل استانی ،مدیران مدیریت های شهرستان ها ، روسای ادارات و تولید کنندگان برتر استان برگزار شد از 6 نمونه برتر ملی و 47 نمونه برتر استانی تجلیل به عمل آمد.