با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان و اداره فن آوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاوررزی، کارگاه آموزشی توجیهی کشاورزی حفاظتی  روزدو شنبه 97/8/7 ، ویژه کارشناسان و کشاورزان مرتبط و تاثیر گذار در امور کشاورزی حفاظتی برگزار گردید. این کارگاه با حضور  80 نفر با هدف آموزش اصول کشاورزی حفاظتی و انتقال تجربیات  برگزارگردید. در این جلسه  مدیران شهرستان های  سرایان و بشرویه  گزارشی از وضعیت کشاورزی حفاظتی و نتیجه اقدامات انجام شده و اثر گذاری آن  را بیان نمودند.  سپس آقای مهندس رنجی دبیر کمیته کشاورزی حفاظتی استان از نقش کلیدی  کشاورزی حفاظتی به عنوان راهی برای پایدارسازی تولید، مواردی را بیان نمودند. در راستای همین موضوع آقای مهندس غوث نویسنده کتاب "عناب میوه فراموش شده "در خصوص هرس عناب و سایر درختان به عنوان راهکار مقابله با خشکسالی مطالبی را ارایه نمودند.