در تاریخ 97/8/10  کیل گیری محصول زعفران از مزرعه آقای حمید قاسمی در روستای نوغاب پسکوه شهرستان قاین کاندید نمونه ملی در سطح یک هکتار با حضور کارشناسان اعزامی از سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و همچنین کارشناسان مرکز تحقیقات، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان وکارشناسان ترویج و باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاین انجام گرفت.